Kontakty

Muzeum milevských maškar

Náměstí Edvarda Beneše č. 6/13, Milevsko 399 01

Telefon: 383 809 016

E-mail: info@muzeummilevskychmaskar.cz

Ředitel muzea: Vladimír Šindelář

E-mail: sindelar@muzeumvmilevsku.cz

Odpovědný pracovník: Bc. Richard Truhlář

E-mail: info@muzeummilevskychmaskar.cz

Facebook


Ochrana osobních údajů
Milevské muzeum, příspěvková organizaceIČO: 00 374 652 je příspěvkovou organizací Města Milevska, které je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.

V rámci zajišťování svých činností provádí Milevské muzeum, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

-  vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit,
-  vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
-  zajišťování smluvních vztahů,
-  oprávněný zájem ochrany sbírek a majetku muzea.

Informace o zpracování osobních údajů:

1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Milevskému muzeu uloženo zvláštním právním předpisem.
3. Při zpracování osobních údajů u Milevského muzea nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
5. Máte právo:

1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
2. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Milevského muzea jsou nepřesné),
4. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Milevskému muzeu poskytl/a,
7. podat stížnost u dozorového orgánu - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7.

6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kontaktní informace pro příjem žádostí:

Poštovní adresa:
Milevské muzeum
oddělení GDPR
Klášterní 557
399 01 Milevsko

E-mailová adresa:

GDPR@muzeumvmilevsku.cz

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ (pdf)

Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytnutím informací (pdf)